Polityka prywatności

Podchodzimy poważnie do ochrony Twoich danych osobowych, dlatego chcemy opowiedzieć trochę o tym, jak je przetwarzamy.

Od 25 maja 2018 r. będzie stosowane Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego w dalszej części RODO.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO musisz wiedzieć, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bluelink Krzysztof Zabawa. z siedzibą w Koninie, ul. 11 listopada 31/17, 62-510 Konin, wpisanej do Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6651771612, REGON: 311559169 (zwaną dalej Bluelink).
 1. W związku z prowadzoną przez nas działalnością, przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej. Poniżej pogrupowaliśmy te informacje w celu przekazania Ci ich w przejrzystej formie.
 1. Kontakt za pomocą formularza na stronie internetowej.

Cel przetwarzania – Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie za pomocą formularza kontaktowego pytanie.

Okres przetwarzania – Twoje dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podstawa prawna – podstawą przetwarzania Twoich danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikiem strony (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

 1. Umowy / współpraca

Cel przetwarzania – przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania wiążącej nas umowy lub realizacji łączącej nas współpracy.

Okres przetwarzania – przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu rozwiązania łączącej nas umowy, rozliczenia wzajemnych zobowiązań oraz przez okres przedawnienia właściwy dla rodzaju zawartej umowy.

Podstawa prawna – niezbędność do wykonania umowy lub realizacji naszej współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 1. Przechowywanie dokumentacji księgowej

Cel przetwarzania – przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji księgowej, w postaci faktur VAT lub innej wymaganej przepisami. Obowiązek ten nakłada na nas obowiązująca ustawa o rachunkowości.

Okres przetwarzania – przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dokumentacja taka została utworzona.

Podstawa prawna – wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 1. Wiarygodność płatnicza

Cel przetwarzania – przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu oceny wiarygodności płatniczej w związku z zawarciem i wykonaniem umowy lub wiążącej nas współpracy, o ile zajdzie taka potrzeba.

Okres przetwarzania – przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres trwania łączącej nas umowy lub wykonywania zawartego porozumienia.

Podstawa prawna – nasz prawnie uzasadniony interes w postaci weryfikacji i oceny wiarygodności naszych kontrahentów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Przedstawiciele kontrahentów

Cel przetwarzania – przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania przez nas zobowiązań wynikających ze stosunku prawnego z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem.

Okres przetwarzania – przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia, rozliczenia i upływu okresu przedawnienia dotyczącego naszej współpracy z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu i uznania przez nas jego zasadności.

Podstawa prawna – nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na realizacji łączących nas umów i stosunków prawnych z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Marketing bezpośredni

Cel przetwarzania – przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu kierowania treści marketingowych.

Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące, od dnia wygaśnięcia łączącej nas umowy, lub ostatniej transakcji.

Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes, polegający na promowaniu oferowanych przez nas produktów i usług własnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane:
 1. dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
 2. bankom w zakresie realizacji płatności,
 3. operatorom pocztowym i kurierom,
 4. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy, takie jak usługi księgowe, dochodzenie należności, usługi prawne.
 5. organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie prawa.
 1. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie swojego żądania za pomocą wskazanych przez nas danych kontaktowych. Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej.
 1. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. masz prawo do sprostowania dotyczących Ciebie danych,
 3. masz prawo do usunięcia danych,
 4. masz prawo do ograniczenia przetwarzania,
 5. masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 6. masz prawo do przenoszenia danych,
 7. masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a),
 8. masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.